Slovensko v UNESCO

Slovensko 25

Slovensko v UNESCO

16. 05. 2018 14:35

Necelé dva mesiace po svojom vzniku sa Slovenská republika stala členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru - UNESCO.

9. februára 1993 podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva sa SR stala právoplatným členom tejto medzinárodnej organizácie. Slovensko dosiahlo členstvo ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).

Základným cieľom organizácie UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Aktérom, ktorý napĺňa vytýčené ciele UNESCO na národnej úrovni, je Slovenská komisia pre UNESCO, ktorá sa konštituovala v priebehu prvého polroka 1993. Záujmy Slovenska v UNESCO presadzuje Stála delegácia SR pri UNESCO organizačne spadajúca pod veľvyslanectvo SR v Paríži.

UNESCO je známe aj vďaka takzvanému svetovému dedičstvu. Tento pojem vznikol na základe Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972. Dohovor vychádza z myšlienky, že na svete existujú miesta s takou výnimočnou hodnotou pre celý svet, že by mali byť považované za dedičstvo celého ľudstva. K dohovoru zatiaľ pristúpilo 191 krajín (SR 31. marca 1993) a na Zozname svetového dedičstva UNESCO je zapísaných viac ako 1000 lokalít zo 161 členských krajín.

Slovenská republika má na Zozname svetového dedičstva UNESCO zapísaných sedem lokalít - päť s kultúrnym dedičstvom a dve lokality reprezentujú prírodné dedičstvo.

Ako prvá sa na zoznam dostala Banská Štiavnica so svojimi technickými pamiatkami. Zapísali ju v roku 1993 pod názvom Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia. V tom istom roku bol do zoznamu zapísaný aj Spišský hrad a pamiatky okolia aj Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec.

Historické jadro Bardejova pribudlo na zoznam v roku 2000. Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (ide o skupinu deviatich drevených objektov - rímsko-katolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku a kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej) sa na zoznam dostali v roku 2008.

Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra Levoče, pričom sa názov zmenil na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.

Prírodné dedičstvo reprezentujú Jaskyne Aggtelekského a Slovenského krasu (spoločná lokalita s Maďarskom, zapísaná v roku 1995, rozšírená v roku 2000) a Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V tomto prípade je lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom (zápis v 2007, rozšírenie v roku 2011).

Slovenská republika zaujala svoje miesto aj na Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a to piatimi prvkami: Fujara - hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách (slovensko-česká nominácia, 2016), Horehronský viachlasný spev (2017).

Zdroj: TASR

Branislav Grman Foto: TASR

Živé vysielanie
??:??