Daňové zvýhodnenie podnikových bytov

Daňové zvýhodnenie podnikových bytov

Parlament schválil daňové zvýhodnenie podnikových nájomných bytov. Koaličná Slovenská národná strana, ktorá návrh predložila, očakáva od štátnej podpory podnikového bývania rast ekonomiky a sociálne istoty. Poslanci totiž schválili návrh novely zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa výrazne skracuje doba odpisovania budov určených na ubytovanie vlastných pracovníkov pre firmy s viac ako 49 zamestnancami, a to zo 40 na 6 rokov. Zároveň sa pre zamestnancov využívajúcim takéto ubytovanie zavádza oslobodenie nepeňažného príjmu. Schválenú novelu ešte musí svojim podpisom potvrdiť prezidentka Zuzana Čaputová. Ak sa tak stane, účinná bude od 1. januára budúceho roka.

Národniari si od návrhu sľubujú predovšetkým podporu mobility pracovnej sily a stimuláciu financovania bytovej výstavby zo zdrojov podnikateľského prostredia. Tvrdia, že o ňom diskutovali s Konfederáciou odborových zväzov aj s Klubom 500. Novela zákona pritom počíta s viacerými podmienkami, ktoré budú musieť podniky na využitie daňového zvýhodnenia naplniť. Okrem spomínanej podmienky počtu zamestnancov sa má skrátenie odpisovania týkať iba budov, v ktorých je minimálne 70 % podiel určený na ubytovanie zamestnancov a maximálna plocha jednej bytovej jednotky nemôže prevýšiť 100 štvorcových metrov. Zároveň platí, že plný efekt zvýhodnenia môžu firmy využiť len v prípade, ak budovu budú na tento účel využívať minimálne 10 rokov.

Novela zákona umožnením rýchlejšieho odpisovania väčších súm z budovania alebo nadobudnutia budov určených na ubytovanie zamestnancov spôsobí pokles rozpočtových príjmov. Priznali to aj samotní predkladatelia v návrhu, sumu však nekonkretizovali. Práve kvantifikácia dopadov pritom v návrhu chýbala aj ministerstvu financií. „V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia byť v predloženom návrhu uvedené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy na bežný rok a na tri nasledujúce roky spolu s uvedením návrhov na riešenie úbytku príjmov," uvádza sa v stanovisku rozpočtovej sekcie rezortu financií k návrhu. So schválením tejto novely zákona o dani z príjmov však už počíta aj pozmeňujúci návrh k samotnému štátnemu rozpočtu na budúci rok, ktorý prešiel cez parlamentný finančný výbor. V ňom bol negatívny dopad tohto opatrenia na rozpočet vyčíslený rezortom financií na úrovni 32,3 mil. eur.

Zdroj: SITA

Branislav Grman, Foto: SITA